HET TEAM

Stella Groenewoud

COÖRDINATOR

(STEDEN)BOUWKUNDIG ONTWERPER EN ONDERWIJSCOÖRDINATOR
Stella Groenewoud is mede-initiatiefnemer van De Gelukkige Stad en coördineert het vak in een samenwerking tussen de TU Delft, Gemeente Delft en plein06. Ze is afgestudeerd aan de faculteit bouwkunde, richting architectuur, en werkzaam als stedenbouwkundig ontwerper bij plein06. Hier werkt ze vooral aan de concept- en visiefase van projecten, veelal in competities.

Vragen over de inhoud van het vak of mogelijke samenwerkingen?
>> mail Stella op stella@gelukkigestad.nl

Robbert Jan v/d Veen

INITIATIEFNEMER

 

DOCENT

STEDENBOUWKUNDIGE EN EIGENAAR VAN BUREAU PLEIN06
Als stedenbouwkundige en directeur van bureau voor gebiedstransformatie plein06 in Rotterdam adresseert Robbert Jan van der Veen in zijn werk, visie en verdieping het thema ‘De Gelukkige Stad’. Naast zijn werk bij plein06 is Robbert Jan gastdocent bij de TU Delft, Istanbul University en de HvA. Robbert Jan is initiatiefnemer van het Innovatielab De Gelukkige Stad en heeft als missie mensen, plekken, geluk en innovatie met elkaar te verbinden.

>> naar de website van plein06
>> mail Robbert Jan op robbertjan@gelukkigestad.nl

Alev (Plamena) Sönmez

DOCENT

Ph.D RESEARCHER DELFT INSTITUTE OF POSITIVE DESIGN
Alev is a Ph.D. candidate at IDE faculty of TU Delft. As a part of ‘Design for Mood Regulation’ project, her research focuses on mood phenomenon from a collective perspective. She is interested in how moods function in group settings, and how mood-sensitive design can improve group dynamics, and eventually wellbeing. Alev has a background in industrial design and recently pursued her master’s degree in Design for Interaction at TU Delft.

More information about the Delft Institute of Positive Design?
>> visit their website

Tjerk Wobbes

DOCENT

STEDENBOUWKUNDIGE BIJ PLEIN06
Bij ontwerpbureau plein06 werkt Tjerk Wobbes aan hedendaagse opgaven in de stad, die vragen om een circulaire oplossing voor onder andere energie en afval. Binnen de Inclusive City Hub houdt Tjerk zich bezig met de afstudeerstudio, waarin studenten uit Leiden, Delft en Rotterdam afstuderen op een stedelijk onderwerp gerelateerd aan geluk, burgerparticipatie en duurzaamheid. Hij is docent in het Honoursvak De Gelukkige Stad, waar hij les geeft over ontwerpen met privacydomeinen.

Vragen over samenwerken? Of over de afstudeermogelijkheden?
>> mail Tjerk op tjerk@gelukkigestad.nl

Pieter Desmet

VERANTWOORDELIJK

PROFESSOR

HOOGLERAAR DESIGN FOR EMOTION
Na gepromoveerd te zijn op ‘Designing Emotions’, is hoogleraar ‘Design for Experience’ Pieter Desmet nu verantwoordelijk voor meerdere mastercourses binnen de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Ook is hij mede- oprechter en Co-chair van het Delft Institute of Positive Design dat de ontwikkeling van kennis over ontwerpen voor geluk wil initiëren en stimuleren, zodat dit door designers gebruikt kan worden.

EERDER BETROKKEN

Lucas Meijs

HOOGLERAAR

 

>> Rotterdam School of Management (EUR)

HOOGLERAAR VOLUNTEERING, CIVIL SOCIETY AND BUSINESSES
Lucas Meijs doet onderzoek naar vrijwilligerswerk vanuit een bestuurlijk perspectief. Strategische filantropie, vrijwilligersmanagement, samenwerkingen tussen bedrijven en de maatschappij en intrinsieke motivatie als bron van (vrijwillige) energie maken hier deel vanuit. Hiernaast is Lucas deel van het dagelijks bestuur van het Centre for Sustainability.

>> lees meer

Egbert Stolk

TU Delft

 

>> Stedebouwkunde

Egbert Stolk is stedebouwkundige en PHD-onderzoeker bij de leerstoel environmental design op de afdeling urbanism van de TU Delft.  Zijn onderzoeken gaan onder andere over complexiteit, cognitie en schaal; hoe beinvloeden  objecten de perceptie van ruimte en andersom?

MENSEN MAKEN DE STAD
Mensen kunnen zich nog niet bestaande toekomsten inbeelden, en deze realiseren door het ontwerpen en produceren van artefacten. De stad bestaat hiermee uit gerealiseerde toekomstbeelden van onze voorgangers, en vormt tegelijkertijd een inspiratiebron voor nieuwe, nog te realiseren, toekomstbeelden. Deze toekomstbeelden zijn veelal geladen met emoties, die bij realisatie ervan weerbarstig van aard blijken te zijn. Welke plek hebben emoties, voor een groot deel voortkomend uit het welzijn in het ontwerp van de stad?

Aetzel Griffioen

Vakmanstad Rotterdam

 

>> Filosofie

Aetzel Griffioen is filosoof en hoofdcoördinator van Rotterdam Vakmanstad. Hij onderzoekt nieuwe vormen van gemeenschappelijke welvaart en werkt aan sociaalecologisch onderwijs in de wijken van Rotterdam-Zuid. Op het LAB behandelt hij de vraag ‘Hoe houden we het geld in de buurt?’ en begeleidt hij de studenten met hun vragen over gemeengoed.

GEMEEN EN GELUKKIG
Gemeenschappelijkheid is de participatiesamenleving, sharing, peer-to-peer en open source. Gemeengoed is noch privé, noch van de staat. Gemeen eigendom is gedeeld eigendom, gebruik, beheer en welzijn. Wij duiken in de theorie, bekijken voorbeelden en problemen en verkennen ontwerpeisen voor de meent. Wie heeft hier iets aan? Op welke schalen is het toepasbaar? Wat zijn de organisatievormen en de financiële modellen? Ter afsluiting een ontwerpvraag: Hoe houden we geld in een armere buurt?

>> artikel ‘Gemeen en Gelukkig’
>> bekijk de lezing als PDF
>> meer over Rotterdam Vakmanstad

Esther Keymolen

Universiteit Leiden
Erasmus Universiteit

 

>> Techniekfilosofie

Binnen de techniekfilosofie en wijsgerige antropologie, focust Esther Keymolen zich op het begrip vertrouwen. Moderne sociale media zoals Airbnb en Über zijn gebaseerd op een groot vertrouwen in elkaar, zelfs in vreemdelingen. Waar komt dit vandaan, en wat kunnen we hiermee?

GELUK IN HET TECHNIEKTIJDPERK
Streven naar geluk is iets typisch menselijks. Het vooronderstelt dat mensen zich bewust zijn van een gemis en hun best doen om dit gemis op enige wijze te vervullen. Echter, wat ons gelukkig maakt en hoe we dat voor elkaar moeten krijgen is niet eenduidig. In dit college gaan we op zoek naar de redenen waarom  geluk belangrijk is voor mensen en hoe dit in een informatiesamenleving waarin technologie zo een belangrijke rol speelt, vorm krijgt.

>> artikel ‘There’s an App for that’
>> bekijk de lezing als PDF
>> en lees meer artikelen van Esther

Steven Fokkinga

TU Delft / DIOPD

 

>> Industrieel Ontwerpen

Steven Fokkinga is een onderzoeker aan de TU Delft en oprichter van het bureau Emotion Studio, dat bedrijven helpt om inzichten over menselijke emotie, motivatie en gedrag toe te passen bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Hij promoveerde onlangs op de vraag hoe negatieve emoties kunnen bijdragen aan rijkere productbelevingen.

ONTWERPEN VOOR DE JUISTE BELEVING
Producten, diensten en omgevingen wekken direct en indirect allerlei emoties en belevingen op. Door de mechanismen achter menselijke emoties te doorgronden, wordt het mogelijk om op systematische wijze specifieke belevingen op te roepen. In deze lezing worden een aantal modellen en technieken behandeld die de ontwerper hierbij kunnen helpen.

Frank van Steenbergen

Erasmus Universiteit

 

>> Transitiekunde

Frank van Steenbergen is onderzoeker bij DRIFT, het Dutch Research Institute for Transitions. Vanuit een achtergrond in sociologie richt hij zich voornamelijk op de meer sociale aspecten in transitiestudies (zoals processen van sociale in- en uitsluiting, sociale innovatie, etc.). Dit sociale transitieperspectief past hij voornamelijk toe op de lokale schaal van stedelijke wijken, maar ook op problematiek die zich breder doet gelden, zoals sectorale veranderopgaven binnen welzijn, onderwijs, zorg en opvang.

TRANSITIES OP WIJKNIVEAU
In deze lezing wordt het transitieperspectief uiteengezet en wordt dit raamwerk toegepast op wijken in de stad Rotterdam. Transities zijn fundamentele maatschappelijke veranderingen en doen zich voor op de lange termijn en op systeemniveau. In dit college gaat het om vragen als: hoe uit fundamentele maatschappelijke verandering zich op lokaal schaalniveau? En wat betekent duurzaamheid (geluk) op wijkniveau? En voor wie? Vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag hoe er handen en voeten aan die verandering kan worden gegeven.

>> bekijk de lezing als PDF
>> meer van het Dutch Research Institute for Transitions

Evelien Broekhof

Universiteit Leiden

 

>> psychologie

Evelien Broekhof is Ph.D-student bij het Focus on Emotions-team van Universiteit Leiden. Haar onderzoek betreft de sociale- en emotionele ontwikkeling van kinderen en adolescenten. In deze lezing zal zij zich focussen op de vraag welke fysieke kenmerken van een stad de gezonde ontwikkeling van kinderen kan stimuleren.

DE GELUKKIGE EN SPEELSE STAD
Kinderen oefenen een verscheidenheid aan vaardigheden tijdens het spelen. Hiermee is spel zeer cruciaal voor de cognitieve, fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen. Speelfaciliteiten in de stad kunnen hierin van betekenis zijn. In deze lezing gaan we in op de vraag welke kenmerken in de stad vereist zijn voor spelen en daarnaast gaan we op zoek naar andere kenmerken die de ontwikkeling van kinderen kunnen faciliteren.

>> bekijk de lezing als PDF

Deger Ozkaramanli

TU Delft / DIOPD

 

>> Industrieel Ontwerpen

Deger Ozkaramanli is a Ph.D. candidate at the Faculty of Industrial Design Engineering at Delft University of Technology, and a member of Delft Institute of Positive Design. Her PhD project investigates the potential of intra-personal concern conflicts (i.e. dilemmas) as creative input for user-centered design. She aims to develop the necessary knowledge and the supporting tools for designers to utilize dilemmas as a starting point for design activities.

DILEMMA-DRIVEN DESIGN
In this lecture, Ozkaramanli will talk about dilemma-driven design, a design approach she developed at Delft Institute of Positive Design. Dilemmas are pervasive in everyday life, and thus, they also prevail in design contexts. Recognizing dilemmas can provide inspiring starting points for user-centered design activities. The exciting challenge following this lecture will be to design a future city that can address the dilemmas of its inhabitants in a way that enhances individual and social wellbeing.

Els Desmet

Verhalenhuis Belvedère

 

>> sociale geografie

Els Desmet is werkzaam als stadsgeograaf, zelfstandig onderzoeker en adviseur, vooral in Rotterdam. Desmet organiseert uitwisselingen tussen bewoners en professionals en maakt verschillende perspectieven van de hedendaagse stad zichtbaar en inzichtelijk. De vorm wisselt steeds. Soms is het een onderzoek, dan een film, debat, stadsexcursie, boek of essay.  Desmet is ook mede initiatiefnemer van Belvédère Verhalenhuis Rotterdam, het eerste Huis voor Immaterieel Erfgoed van Nederland.

VERHALEN VAN ROTTERDAM
Vanuit haar werk als stadsgeograaf, zelfstandig onderzoeker en adviseur, is Desmet betrokken bij de stad Rotterdam en diens stedelingen. De lezing ‘de gelukkige stad’ gaat hierover en vindt in plaats in het Verhalenhuis. Els vertelt vanuit haar ervaringen over de gelukkige stad en waardevolle betekenissen van plekken en verhalen.

>> artikel ‘Overpeinzingen over de Gelukkige Stad’
>> bekijk de lezing als PDF
>> meer over Verhalenhuis Belvedère