OVER

Steden, de melting pots en pressure cookers van de moderne samenleving, werken met collectieve oplossingen voor de basisbehoeften van hun inwoners. Onderdak, veiligheid en zorg bijvoorbeeld, worden op gemeenschappelijke wijze op stedelijke of zelfs grotere schaal gestroomlijnd. De abstractere behoeften van de mens echter, hebben een verrassend individueel karakter; je bent zelf verantwoordelijk voor een leven waarin je je talenten benut en betekenis vindt. Geluk, de mate waarin iemand de kwaliteit van zijn leven als geheel als wenselijk ervaart (Veenhoven), is persoonlijk en ieders eigen zorg.

De invloed van de stad hierop is echter veel groter dan deze beredenering suggereert. Zoals psychologe Sonya Lyubomirski onderzocht, is grofweg tien procent van de verschillen tussen het geluksniveau van individuen te verklaren door de omstandigheden en veertig procent door de activiteiten die men onderneemt. De stad, als groot en complex systeem, werkt door in beide; het is meer dan een omgeving omdat het grote invloed heeft op wat we doen, wie we kennen en waar we toegang tot hebben. Een gemeenschappelijke identiteit of stadse trots, gedeelde grond en voorzieningen, en een openheid voor creatieve en duurzame oplossingen in de wijk kunnen de katalysator zijn voor het vergroten van geluk op veel grotere en langdurigere schaal dan uitsluitend een  individuele aanpak van bijvoorbeeld psychologische (zelf)hulp. Wij geloven dat nieuwe kennis en ideeën kunnen ontstaan wanneer we juist een abstracte waarde als geluk vanuit een collectief en stedelijk gezichtspunt benaderen.

Het Innovatielab De Gelukkige Stad koppelt positive design, de tak van de wetenschap die zich bezighoudt met ontwerpen voor geluk, aan hedendaagse stedelijke vraagstukken. De gelaagdheid van het begrip geluk en de complexiteit van de stad te vormen de voedingsbodem voor een diversiteit aan onderzoeken en ontwerpprojecten op verschillende schalen. Professoren en PhD’s vanuit Leiden, Delft en Rotterdam, uit industrieel ontwerpen, psychologie, filosofie, stedenbouwkunde, sociologie en economie en studenten vormen samen het laboratorium ‘De Gelukkige Stad’.

Cities, the melting pots and pressure cookers of modern society work with collective solutions for the basic needs of their inhabitants. Shelter, safety and health care for example, are streamlined in a common mode at an urban or even larger scale. More abstract human needs, however, have a surprisingly individual character; it is ones own responsibility to live a purposeful and meaningful life. Happiness, the degree to which one judges the overall quality of their life-as-a-whole favorably (Veenhoven), remains a personal issue. 

The influence of the city, however, is much larger than this reasoning suggests. As psychologist Sonya Lyubomirski found out, roughly ten percent of the differences in happiness between individuals is explained by circumstances and forty percent by the activities they engage in. The city as a complex system affects both; it is more than a mere environment as it influences what we do, who we know and where we have access to. A common identity or pride, shared ground and facilities and openness to creative and sustainable solutions in neighborhoods can be a catalyst for happiness on a much larger and prolonged scale than merely the individual approach of, for example, psychological (self)help. We believe that new knowledge and ideas can originate when we approach an abstract value like happiness from a collective and urban viewpoint. 

The Innovationlab The Happy City links positive design, the field of science that engages in designing for subjective well-being, or happiness, with contemporary urban issues. The intricacy of the concept of happiness and the complexity of the city form the breeding ground for a diversity of researches and designs projects at different scales. Professors and Ph.D-students from Leiden, Delft and Rotterdam in industrial design, psychology, philosophy, urbanism, sociology and economy and students together form the laboratory ‘The Happy City’.

UNIVERSITEITEN

De TU Delft, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden zijn betrokken via het LDE Centre for Sustainibility

COÖRDINATIE

Het initiatief en de coördinatie van het lab is in handen van Robbert Jan van der Veen en Stella Groenewoud, beide afkomstig van de afdeling (steden)bouwkunde van de TU Delft.

STUDENTEN

Elk jaar volgen studenten van het honours programmes van Delft, Leiden en Rotterdam het honoursvak, later wordt hier een mastervak en afstudeerstudio aan toegevoegd.

ONDERZOEKERS

Verschillende onderzoekers geven lezingen, deels over eigen onderzoek, deels over het onderwerp ‘de gelukkige stad’. Daarnaast zijn zij onderdeel van de jury van het honoursvak.

START-UPS & BEDRIJVEN

Drie start-ups geven workshops die de studenten in hun project verder helpen. Andere (grotere) bedrijven kunnen input geven in de vorm van hedendaagse vraagstukken.

OVERHEDEN

Beleidsmakers van verschillende gemeenten en provincies komen met actuele kwesties in de stad waar onderzoek en projecten op kunnen inspringen.

HONOURSVAK DE GELUKKIGE STAD

Voor vijf ECTS volgen 24 studenten van het Honours Programme het interfacultaire (en interuniversitaire) keuzevak ‘De Gelukkige Stad’. Na twee pilots met 4 en 12 studenten uit Delft startte in 15/16 de eerste officiële ronde in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam, waarvan de eindpresentaties eind april plaatsvonden. Volgend jaar zal het vak van half februari tot half mei in afwisselend Leiden, Delft en Rotterdam worden gegeven, opgeven kan rond oktober, meer informatie volgt.

GRADUATION STUDIO

Sinds kort is het voor studenten van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft mogelijk om bij ons af te studeren. Binnen het afstudeerlab De Gelukkige Stad staan hedendaagse stedelijke vraagstukken – zoals wonen, zorg, sociale inclusiviteit, mobiliteit, biodiversiteit en duurzame energie – centraal. Hoe kunnen we binnen deze thema’s, die samen met bedrijven, overheden en non-profit organisaties zijn opgesteld, werken aan een gelukkige(re) stad? In dit lab werken studenten binnen drie universiteiten aan een multidisciplinaire uitdaging, waarin ze zelfstandig en ondernemend opereren in een veelzijdig netwerk. De opzet is dat de resultaten een opzet zijn voor gebruik in de praktijk.

Voor meer informatie zie de flyer (NL) of ga naar www.inclusivecity.nl.

Recently it is possible for students of Leiden University, Erasmus University Rotterdam and the Delft University of Technology to graduate within the Happy City lab. Within the graduation lab we focus on contemporary urban issues – such as housing, health care, social inclusiveness, mobility, biodiversity and sustainable energy – prepared by the municipality of Rotterdam and various companies and non-profit organizations. How can we approach those topics while working on a happy city? Within the lab, you work on a multidisciplinary challenge within three universities and operate independently in a versatile network. If you wish so, your solutions can be the starting point for usage in practice.

For more information please check our flyer (EN) or go to www.inclusivecity.nl.